Name of the blog

Short description of the blog

<1400 شهریور>
شیدسچپج
3031

انتخاب چند Anchor Point در Illustrator


کپی کردن اشیا در Illustrator


تغییر اندازه اشیا در Adobe Illustrator
1

رسم خط با استفاده ازLine Tool


ابزار Line Segment در Illustrator


ابزار های Line در Illustrator


انتخاب اشیا با استفاده از Lasso Tool


ابزار Lasso در Illustrator


انتخاب اشیامشابه با استفاده از Magic Wand


ابزار Magic Wand
2

رسم Grid مستطیلی در Illustrator


Grid مستطیلی در Illustrator


رسم مارپیچ در Illustrator


ابزار Spiral در Illustrator


رسم کمان در Illustrator


ابزار Arc در Illustrator


تغییر شکل خط در Illustrator


تغییر ضخامت خط در Illustrator


تغییر رنگ خط در Illustrator
345
678

مقایسه React و Angular و Vue


آموزش Redux


آموزش postman


آموزش web api
9

شکل رسم شده با استفاده از ابزار Shaper


رسم اتوماتیک اشکال در Illustrator


انتخاب ابزار Shaper


لیست ابزار های Drawing


رسم یک Polar Grid


انتخاب Polar Grid Tool
1011

اشکال ادغام شده در Illustrator


ادغام اشکال در Illustrator


تغییر بیرون زدگی ها


مشخص کردن بیرون زدگی ها


اشکال روی هم افتاده در illustrator
12

ES-9


ES-13


افشین رفوا
1314

ابزار Smooth در Illustrator


انتخاب ابزار Smooth


ویرایش مسیر بسته در illustrator


ویرایش مسیر باز در illustrator


رسم خط با استفاده از Pencil Tool


رسم مسیر بسته با اسفاده از Pencil Tool


رسم مسیر باز با استفاده از Pencil Tool


انتخاب ابزار Pencil
15

ES10
16

ES-15


رسم اشکال با استفاده از Join Tool


اتصال خطوط با استفاده از Join Tool


انتخاب خطوط ابزار Join


ابزار Join در Illustrator


رسم خط در Illustrator


حذف بخش هایی از مسیر در Illustrator


انتخاب ابزار Path Eraser Tool در Illustrator
17

رسم ستاره در Illustrator


ابزار Star در Illustrator


رسم چند ضلعی در Illustrator


ابزار Polygon در Illustrator


رسم دایره و بیضی در Illustrator


ابزار Eclipse در Illustrator


رسم مستطیل دور گرد در Illustrator


ابزار Rounded Rectangle Tool در Illustrator


رسم مستطیل در Illustrator


ابزار Rectangle Tool در Illustrator
1819
2021

تغییر رنگ پس زمینه در Illustrator


ایجاد لایه جدید در Illustrator


قفل کردن لایه در Illustrator


Layer Panel در Illustrator


Fill Color در Control Panel


رسم مستطیل به اندازه ی کل صفحه


استفاده از ابزار Live Paint Bucket


انتخاب ابزار Live Paint Bucket


حذف بخش های روی هم افتاده در Illustrator


انتخاب اشکال با استفاده از Selection Tool


رسم اشکال در Illustrator


ادغام اشکال در Illustrator


انتخاب ابزار Shape Builder


انتخاب اشکال با استفاده از Selection Tool


رسم اشکال در Illustrator


انتخاب ابزار Shape Builder در Illustrator


استفاده از ابزار Eraser در Illustrator


ابزار Eraser در Illustrator


رسم شعله (flare) در Illustrator


ابزار Flare (شعله) در Illustrator
2223

پنجره print در Illustrator


پنجره ی Options در Illustrator


پنجره ی Save در Illustrator


نوشتن بر یک شکل بسته در Illustrator


علامت خط منحنی در کنار اشاره گر


علامت دایره موجود در کنار اشاره گر


نوشتن بر یک مسیر در Illustrator


تایپ بر یک مسیر در Illustrator


تایپ درIllustrator


استفاده از ابزار Type Tool


انتخاب ابزار Type Tool


انتخاب ابزار Point Tool
242526
272829303112
3456789